ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Írisz Szaloniroda terembérleti szerződéseihez

Hatályos: 2022. február 01-től

A Fehér-Wulcz Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9028, Győr Új utca 67, Cégjegyzékszám: 08-09-029238 Adószám: 11467302-2-08, az Írisz Szaloniroda üzemeltetője, a továbbiakban Írisz Szaloniroda) jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: Terembérleti ÁSZF vagy ÁSZF) határozza meg az Írisz Szaloniroda (9024, Győr, Corvin u. 21. első emelet ) helyiségeinek időszakos (tevékenységhez, eseményhez, rendezvényhez kötött) bérbeadására vonatkozó szerződések általános szabályait.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1. Az Írisz Szaloniroda (a továbbiakban úgy is, mint: Bérbeadó) az ÁSZF-ben az alábbi helyiségek időszakos (tevékenységhez, eseményhez, rendezvényhez kötött) bérbeadására vonatkozó szerződések általános szabályait határozza meg :
-Irisz Green, Irisz Pink, Irisz Blue, Irisz Mauve szobák
-Irisz Vanilla, Irisz White termek,
-Írisz első emelet vagy második emeleti egészére,
– alábbiakban együtt úgy is, mint: „Bérlemény”.
A fenti helyiségek bérlete magában foglalja a bérelt területet kiszolgáló helyiségeket is (konyha, mosdók, gardrób, közlekedő folyosók).

2. Az 1. pontban meghatározott helyiségek határozott időre történő (rendszerint valamely célhoz: különösen tevékenységhez, eseményhez, rendezvényhez kötött) bérbeadására – jogszabály kógens vagy a felek közti egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak.
A terembérleti szerződésekben és jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai, így elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései alkalmazandóak.

A terembérleti szerződés

3. A bérleti szerződésben a Felek megállapodhatnak a Bérleményben tartandó tevékenység, esemény lebonyolítását támogató, a Bérbeadó által biztosított alapszolgáltatásokról, valamint kiegészítő (esetenként közvetített) szolgáltatásokról. Ezek díját Bérlő – az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a bérleti díjjal egyidejűleg, a díj részeként fizeti meg.

4. Bérlő ajánlatkérése történhet a honlapon (https://irisz-szaloniroda.hu) található foglalási űrlap Bérbeadó részére történő eljuttatásával illetve telefonon. Bérlő a honlap link Foglalás menüpontjában található Naptárak alapján tud tájékozódni a szabad időpontokról és időtartamokról. Az ajánlatkérés alapján Bérbeadó elkészíti és a Bérlő által adott címre elektronikus úton megküldi a terembérletre vonatkozó ajánlatát, amely tartalmazza a bérleti jogviszony lényeges elemeit, így különösen:
– a bérlet célját
– a bérelni kívánt helyiség(ek) pontos meghatározását (Bérlemény),
– a bérlés időtartamát az előkészületek és az utómunkálatok idejével együtt
– résztvevők számát (Bérlőt is beleszámítva)
– kizárólagos használat igényét Bérlő részéről
– a Bérbeadó által biztosított kiegészítő felszerelések felsorolását és árát
– a bérleményben tartandó tevékenység, esemény, rendezvény lebonyolítását támogató, a Bérbeadó által biztosított kiegészítő vagy közvetített szolgáltatásokat,
– a szolgáltatások egyedi és összesített árát.
– ha szolgáltatások összesített ára meghaladja a 8000 Ft-ot, akkor a foglalófizetési kötelezettséget és a foglaló megfizetésének módját

5. Az ajánlatot Bérbeadó elektronikus úton küldi meg Bérlő számára. Az ajánlat az elektronikus küldéstől számított 72 óráig érvényes. Bérlő az ajánlat elfogadását a Bérbeadónak küldött elektonikus üzenettel vagy a foglalási rendszerben a kívánt helyiség lefoglalásával tudja megerősíteni. Amennyiben Bérlő módosításokkal kíván élni, szintén elektronikusan tudja azokat a Bérbeadó számára eljuttatni. Amennyiben az egyeztetett módosítások a szerződés lényegi elemeit érintik Bérbeadó új ajánlatot küld Bérlő számára. Az ajánlat elfogadásával az ajánlatnak megfelelő szerződés jön létre. Bérbeadó és Bérlő (a továbbiakban együttesen úgy is, mint: Felek) legkésőbb a bérlés kezdetekor a Bérbeadó által előkészített nyomtatott szerződést is aláírják.

6. A Bérlő által kért helyiséget,időpontot és időtartamot Bérlő rögzíti a Bérbeadó honlapjáról elérhető foglalási rendszerben. A foglalásról a foglalórendszer automatikus visszaigazolást küld emailben. (https://www.irisz-szaloniroda.hu/foglalas/) Bérlő emailben történő kérésére a foglalást Bérbeadó is rögzítheti, ekkor Bérbeadó küld visszaigazoló emailt. A foglalás foglalási rendszerben történő rögzítésével Bérlő elfogadja a bérleti szerződés ajánlatot. 

7. Amennyiben a terembérleti szerződés hatálybalépését követően Bérlő részéről a bérleti jogviszony keretében biztosított bérbeadói szolgáltatásokra vonatkozóan újabb vagy módosított igény jelentkezik, Bérlő azt a szóbeli egyeztetés mellett e-mail-ben vagy a helyszínen a kinyomtatott egyedi bérleti szerződést kiegészítve jelzi, és annak ellenértékét a végszámlában megfizeti. A Bérbeadó e-mail-re adott visszaigazolása, illetve az egyedi bérleti szerződés kiegészítésének felek általi aláírása a bérleti szerződés írásbeli kiegészítésének minősül.

Fizetési feltételek

8. A bérleti díjat és a kiegészítő szolgáltatások részletezett és összesített díját a Bérlő által elfogadott ajánlat tartalmazza.
A bérleti díjat Bérlő a Bérbeadó által kiállított számla alapján, készpénzben vagy átutalással fizeti meg.

9. Amennyiben az ajánlat összértéke a 8000 forintot meghaladja Bérbeadó előleg kér. Bérbeadó elektronikusan jutattja el a díjbekérőt Bérlő számára. Az előlegszámla összegét legkésőbb az ajánlatban feltüntetett bérlési időpont előtt 1 héttel köteles a Bérlő átutalni.

10. Bérbeadó a Bérlő késedelmes fizetése esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamat érvényesítésére jogosult, emellett érvényesítheti a bérleményben vagy a Bérlő tevékenységével, eseményével, rendezvényével összefüggésben esetlegesen okozott kár megtérítésére vonatkozó igényét.

Felek jogai és kötelezettségei

11. Bérlő a terembérleti szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy tevékenységéhez, eseményéhez, rendezvényéhez kapcsolódó jogszabályi feltételeknek eleget tesz.

12. Bérlő kijelenti, hogy az általa hivatalosnak megadott email címről érkező elektronikus üzeneteket Bérbeadó a Bérlő által személyesen elküldött üzeneteknek tekintheti.

13. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérleményt kizárólag a szerződésben (illetve az annak részét képező ajánlatban) meghatározott célra használja.

14. Bérlő köteles a bérlemény állagát a bérleti jogviszony egész időtartama alatt megóvni. Bérlő vállalja, hogy a bérleményt rendeltetésszerűen használja, a Bérbeadó házirendjét betartja, illetve ügyfeleivel, rendezvényének résztvevőivel betartatja. Bérlő az általa foglalkoztatottak, valamint ügyfelei és kliensei, illetve rendezvényének résztvevői magatartásáért mint sajátjáért felel. Bérlő a terembérleti szerződés aláírásával kijelenti, hogy Bérbeadó hivatkozott, a Bérbeadó honlapján (www.irisz-szaloniroda.hu) olvasható szabályzatait megismerte és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

15. Bérbeadó jogosult a rendeltetésszerű használatot a bérlés egész időtartama alatt – a Bérlő tevékenységének szükségtelen zavarása nélkül – ellenőrizni.

16. A bérleti jogviszony megszűnésekor Bérlő a bérleményt a bérbeadáskor átvett állapotnak megfelelően köteles visszaszolgáltatni Bérbeadó részére. Amennyiben ez nem áll fenn Bérbeadó jogosult 3000 Ft takarítási díjat felszámolni a bérleti díjon felül.

17. Felek a fizetendő díj összegét az egyedi Bérleti Szerződésben óránként határozzák meg. Bérbeadónak alapvető érdeke, hogy a bérlelt helyiség igénybevétele a szerződésben rögzített időpontban véget érjen, a folyamatos működés ugyanis csak ebben az esetben tervezhető és tartható. Erre tekintettel, az egyedi szerződésben meghatározott díj kizárólag a bérlés pontos befejezése esetén irányadó.
Amennyiben Bérlő a bérleti szerződésben (elfogadott ajánlatban) meghatározott időtartamot túllépi, Bérbeadó minden megkezdett óráért egy óra bérleti díjat számít fel, amelyet a Bérbeadó köteles a végszámlán feltüntetni és a Bérlő köteles azt megfizetni.

18. Bérlő és ügyfelei, eseményének, rendezvényének résztvevői jogosultak egy tea vagy kávé, legalább 4 órás bérlés esetén kettő ingyenes fogyasztására. Más étel-ital biztosításáról Bérlő, illetve ügyfelei, eseményének, rendezvényének résztvevői kötelesek gondoskodni, illetve Bérlő kérésére kiegészítő vagy közvetített szolgáltatás keretében Bérbeadó is biztosíthatja, erről Bérlő és Bérbeadó az egyedi bérleti szerződésben állapodik meg.

19. Bérbeadó jogosult az Írisz Szaloniroda bérbe nem adott részét a bérlet időtartama alatt más bérlőknek bérbeadni, kivéve ha Bérlő kizárólagos használatot kér. Kizárólagos használat esetén bérelt helyiségnek az egész Írisz Szalonirodát kell feltüntetni.
Bérbeadó minden körülmények között jogosult a szükséges és halaszthatatlan javításokat a bérlet időtartama alatt is elvégezni; a Bérlő tevékenységét, eseményét, rendezvényét a hiba elhárításához feltétlenül szükséges mértéket meghaladóan azonban nem zavarhatja meg.

20. Bérlő vállalja, hogy az általa, az ügyfelei, kliensei valamint a rendezvényén, eseményén résztvevő személyek által akár a bérleményben, akár jelenlévő harmadik személynek okozott kárt megtéríti.

21. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadónak nem áll módjában parkolási engedélyt adni az Írisz Szaloniroda bejárata előtti területen, sem a környező utcákban.

22. Bérbeadó biztosítja a bérleményt tiszta és használatra alkalmas állapotban, valamint a Bérlő által igényelt, az ajánlatban rögzített alap- és kiegészítő szolgáltatásokat.

23. Bérbeadó nem vállal felelősséget a Bérlő által a bérleményben elhelyezett tárgyak, eszközök biztonságáért.

24. Bérlő nem jogosult a bérelt helyiségek albérletbe adására.

Lemondás, a bérleti szerződés megszüntetése

25. Felek megállapodnak abban, hogy a tevékenység, esemény, rendezvény időpontját megelőző 72 óráig bármelyik szerződő fél jogosult egyoldalú jognyilatkozattal – kötbérfizetési, illetve kártérítési, kártalanítási kötelezettség nélkül – érvényesen elállni a megkötött terembérleti szerződéstől (lemondás). A lemondást a Felek elektronikus úton kötelesek eljuttatni egymásnak.

26. Bérlő a bérlés időpontját megelőző 72-24 óra közötti időtartamban a bérleti díj
25%-a, a bérlés időpontját megelőző 24 órán belül pedig a bérleti díj 50 %-a mint
meghiúsulási kötbér megfizetése mellett jogosult lemondani a bérlést. Ha Bérlő a bérlés időpontjában lemondás nélkül nem jelenik meg Bérbeadó a a bérleti díj 100%-át jogosult követelni mint meghiúsulási kötbér. Ebben az esetben Bérbeadó a már esetleg megfizetett előleget nem téríti vissza, a fennmaradó összeget kiszámlázza.

27. Amennyiben Bérbeadó a tevékenység, esemény, rendezvény időpontját megelőző 72 órán belül mondja le a bérlést, köteles visszafizetni Bérlőnek az esetlegesen már megfizetett előleget, továbbá köteles megtéríteni Bérlőnek a tevékenység, esemény, rendezvény elmaradásából eredő, számlákkal igazolt kiadásait, illetve a lemondás okán, a bérelt időtartam alatt nem realizált bizonyítható nagyságú bevételét, melyek együttes összeg nem lehet több a bérleti díj 50%-ánál.

28. Vis maiornak minősülő esemény miatti elmaradás esetén a Felek vagy megállapodnak egy
új időpontban a rendezvény megtartása céljából, vagy – amennyiben bármelyik Fél írásban jelzi a
másik Fél számára, hogy a bérlet más időpontban történő megtartását nem tudja biztosítani – a
terembérleti szerződést bármely Fél ilyen tartalmú egyoldalú nyilatkozata következtében azonnali
hatállyal megszűnik. Vis maior esetén kártérítési felelősség egyik szerződő felet sem terheli, a bérlettel kapcsolatban a szerződés megszűnéséig felmerült költségét, illetve a meghiúsulásból eredő kárát
mindegyik fél maga viseli. (Vis maiornak tekintendő: sztrájk, elemi csapás, továbbá amennyiben a
tevékenység, esemény, rendezvény megtartását lehetetlenné teszi: áram vagy egyéb közüzemi szolgáltatási szünet, stb.).

Jogviták rendezése

29. Felek kijelentik, hogy mindent megtesznek esetleges vitás ügyeik békés rendezésére. Bérlő elfogadja, hogy a vitarendezés sikertelensége esetén a terembérleti szerződésből eredő esetleges jogvita elbírálására a Győri Járásbíróság kizárólagosan illetékes.